Tag Archives: hagi ho

Seikō shita shokubutsu eisei kensa wa – Nihon e no puramu o shukka shimasu

Seiko shita shokubutsu eisei kensa wa – Nihon ni puramu daigi to ho o shukka shimasu. Tsugi no suteppu wa fuyu jikan ni kyushi jotai no butsuri-tekina jizen shukka kensadesu. Sonoaida ni aburamushi ni taisuru `shuchu’ funmu seiken o iji … Continue reading

Posted in Fruit and Nut growing experiences | Tagged , , , , , , | Comments Off on Seikō shita shokubutsu eisei kensa wa – Nihon e no puramu o shukka shimasu