Seikō shita shokubutsu eisei kensa wa – Nihon e no puramu o shukka shimasu

Seiko shita shokubutsu eisei kensa wa – Nihon ni puramu daigi to ho o shukka shimasu. Tsugi no suteppu wa fuyu jikan ni kyushi jotai no butsuri-tekina jizen shukka kensadesu.

Sonoaida ni aburamushi ni taisuru `shuchu’ funmu seiken o iji suru yo ni narimashita. Aburamushi wa, ume no shikkan, tokuni puramupokkusuuirusu matawa sharka no oku no tame no bekutorudearunode. Watashitachiha, tokutei no kagaku busshitsu no nenkan 2 apurikeshon no saidai no tame ni funmu suru yo ni kyoka sa rete irunode, wareware wa `shuchu-tekina seigyo o tassei suru tame ni, kotonaru kagaku busshitsu o shiyo suru hitsuyo ga arimasu. Puramupokkusuuirusu ni kansuru shosai joho ni tsuite wa, Chekkuauto shite kudasai http://fera.co.uk/plantClinic/documents/factsheets/plumpox.pdf

This entry was posted in Fruit and Nut growing experiences and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.